Asiakasrekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

 

Rekisterinpitäjä:

Kuljetusliike Mustapää Oy, Tuottajantie 1, 57230 Savonlinna

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Joni Loikkanen, joni.loikkanen@mustapaa.fi +358445206071 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakkaiden tietoja käsitellään asiakashankinnassa, toimeksiantojen suorittamisessa ja laskutuksessa.

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja laskutustiedot. Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, niiden toimittamisesta ja laskutuksesta.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaan yksilöinti- ja laskutustiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Palveluihin, niiden toimittamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot syntyvät toimeksiannoissa. Lisäksi henkilötietoja kerätään mustapaa.fi verkkosivustolla olevilla kaavakkeilla. Rekisterin tiedot kerätään henkilön suostumuksella, kaavakkeen yhteydessä olevalla suostumuksen anto valinnalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolisille kirjanpitokäsittelyä lukuun ottamatta. Käsittelijänä kirjanpidossa toimii Talousverkko Savonlinna Oy.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän toimistotiloissa toimintaosoitteessa ainoastaan yrityksen omistajan saatavilla. Sähköisesti säilytettävä aineisto sijaitsee salasanalukitussa tietokoneessa asianmukaisilla palomuureilla ja tietoturvaohjelmilla suojattuna. Ainoastaan yrityksen omistajalla on pääsy näihin tietoihin.

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterinpitäjän asiakasrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö lähetään allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Hänellä on lisäksi oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.